Công ty Truyền thông và Giải trí Vịnh Ánh Trăng chính thức được thành lập

Công ty TNHH Tuyền thông và Giải trí Vịnh Ánh Trăng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.