Bộ Xây dựng: Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng

20/03/2022 22:55

Các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, Bộ Xây dựng cũng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án.

Ngày 15/2, Bộ Xây dựng đã có chỉ thị số 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, Bộ đề nghị đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công công trình. Việc đấu thầu qua mạng cần được thực hiện theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực.

Các đơn vị chủ động có kế hoạch, giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đến hết 31/1/2023, các dự án phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện va giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với Bộ Xây dựng theo từng tháng, khẩn trương gửi văn bản cam kết đến Bộ Xây dựng trước ngày 20/2.

Cũng tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành các công đoạn cụ thể đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022, dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 và dự án khởi công mới năm 2022.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2022, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Trường hợp dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán ngay cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện theo quy định.

Tương tự, các dự án khởi công mới năm 2022 cần khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thết kế bản vẽ, thi công và dự toán xây dựng, chậm nhất là trong tháng 5/2022 để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu thi công, sớm khởi công công trình...

Đáng chú ý, đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, Bộ đề nghị các nhà thầu và các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu đã được kiểm toán nhà nước kiểm toán, trình Bộ thẩm tra, phê duyệt. Bên cạnh đó chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ các vướng mắc vượt quá thẩm quyền, sớm giải ngân kế hoạch vốn được bố trí trong năm 2022 ngay thời điểm quý I này.

Đối với các dự án được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2023. Bộ đề nghị khẩn trương tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án; lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trước ngày 31/10.

Đến ngày 30/9/2022, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao, nếu không có lý do khách quan, bất khả kháng, Bộ Xây dựng sẽ kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, hình thức kỷ luật người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư về việc chậm tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ, ưu tiên tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Bộ yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

Trong trường hợp các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác.

Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, các chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công về Bộ Xây dựng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo. Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai chỉ thị này; định kỳ trước ngày 15 hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Tuệ Minh

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Xây dựng: Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng" tại chuyên mục DINH DƯỠNG. Mọi thông tin xin liên hệ số hotline (0918.187.270) hoặc gửi email về địa chỉ (kinhtenet@gmail.com).